قلمدان خاتم

خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیاد دارد .چند ضلعیهایی که درخاتمسازی به کـــار میآید. در لغتنامه دهخدا خاتمساز چنین معنی شده است آنکه پارههای استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. خاتمسازی عمل خاتمساز را گویند.

نقش های کشیده شده بر روی آثار خاتم کاری تماماً کار دست می باشد از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد.

خانه » خاتم کاری » قلمدان خاتم

Showing 1–12 of 19 results

نوار کناری را نشان دهید

جعبه قلمدان خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۰۲۵

84,000 تومان 54,600 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح گل کد ۱۰۲۶

84,000 تومان 54,600 تومان

جعبه قلمدان خاتم کاری شده کد ۱۰۲۷

156,000 تومان 101,400 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح چوگان کد ۱۰۲۸

156,000 تومان 101,400 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۰۳۹

70,000 تومان 45,500 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح چوگان کد ۱۰۴۰

70,000 تومان 45,500 تومان

جا قلمی خاتم طرح چوگان کد ۱۱۰۸

39,000 تومان 25,350 تومان

جا قلمی خاتم طرح گل و بلبل برجسته کد ۱۱۰۹

39,000 تومان 25,350 تومان

جا قلمی خاتم ساده کد ۱۱۱۰

39,000 تومان 25,350 تومان

جا خودکاری دو تایی خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۱۱۱

102,000 تومان 66,300 تومان

قلمدان رومیزی خاتم کد ۱۱۱۲

102,000 تومان 66,300 تومان

جا قلمی دو تایی خاتم کد ۱۱۱۳

102,000 تومان 66,300 تومان