قاب خاتم

در دایره المعارف فارسی درباره خاتم کاری و خاتمسازی آمده است: « هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک ،با مثلثهای کوچک . طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است .

این اشکال هندسی را با قراردادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی میکنند. مثلثها را از انواع چوب ،فلز و استخوان میسازند. هرچه مثلثها ریزتر وظریفتر باشند ، خاتم مرغوبتر است. در یک طرح خاتم ،برای ساختن کوچکترین واحد هندسی ، حداقل سه مثلث و برای بزرگترین آن ،حداکثر چهارصد مثلث به کار می رود.»

از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد. هنر خاتم سازی یکی از مهمترین هنرهای دستی ایران است

خانه » خاتم کاری » قاب خاتم

Showing 1–12 of 13 results

نوار کناری را نشان دهید

قاب خاتم طرح چوگان زمینه قلمزنی الله کد ۱۰۹۵

104,000 تومان 67,600 تومان

تابلو قلمزنی مسی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۶

173,000 تومان 112,450 تومان

قاب خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۰۹۷

243,000 تومان 157,950 تومان

تابلو گل و مرغ قلم زنی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۸

312,000 تومان 202,800 تومان

تابلو قلمزنی مسی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۹

623,000 تومان 404,950 تومان

قاب خاتم کاری زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۰

467,000 تومان 303,550 تومان

تابلو دیواری خاتم زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۱

467,000 تومان 303,550 تومان

قاب خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۱۰۲

467,000 تومان 303,550 تومان

تابلو دیواری خاتم زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۳

415,000 تومان 269,750 تومان

قاب خاتم زمینه بسم الله قلم زنی کد ۱۱۰۴

415,000 تومان 269,750 تومان

قاب خاتم ساعت دار طرح قلم زنی کد ۱۱۰۵

952,000 تومان 618,800 تومان

تابلو خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۱۰۶

1,080,000 تومان 702,000 تومان