قاب کاشی یا فاطمه

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است ما از مقام ِ این بانو چیز زیادی نمیدانیم، و شاید همین‌جهلمان نسبت ...

Continue reading