تابلو کتیبه انتظار فرج

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است تابلو کتیبه انتظار فرج ?انتظار فرج ?رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله ...

Continue reading

تابلو دعای فرج

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

دل‌ِمن مال خودم نیست کفیلی دارد عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد آه ... ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد ...

Continue reading