چهارده معصوم

پشت دستش هدف زخم ندامت گردد هر که از دست دهد، گوشه دامان شما را

پشت دستش هدف زخم ندامت گردد هر که از دست دهد، گوشه دامان شما را قلم برداشتم از چهارده نور مقدس بنویسم اما نشد، نتوانستم، مگر می شود ج...

Continue reading