امام زمان

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد، دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است روزها از پی هم میگذرند ما در بی_خبری سیر میکنیم و حیرت آور اینکه ...

Continue reading