تابلو دعای فرج

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

دل‌ِمن مال خودم نیست کفیلی دارد عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد آه ... ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد ...

Continue reading