تابلو دعای فرج

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

دل‌ِمن مال خودم نیست کفیلی دارد عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد آه ... ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد ...

Continue reading

امام زمان

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد، دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است روزها از پی هم میگذرند ما در بی_خبری سیر میکنیم و حیرت آور اینکه ...

Continue reading