قاب یا علی بن موسی الرضا

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند» دنبال کلمه میگردم برای از شما نوشتن و هرچه بیشتر میگردم کمتر پیدا ...

Continue reading