قاب کاشی یا فاطمه

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است ما از مقام ِ این بانو چیز زیادی نمیدانیم، و شاید همین‌جهلمان نسبت ...

Continue reading

قاب یا علی بن موسی الرضا

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند» دنبال کلمه میگردم برای از شما نوشتن و هرچه بیشتر میگردم کمتر پیدا ...

Continue reading