هدیه عیدی

حول حالنای ما نگاهِ توست ..‌. نگاهت را از ما دریغ نکن تا الی احسن الحالمان میسر شود.

حول حالنای ما نگاهِ توست ..‌. نگاهت را از ما دریغ نکن تا الی احسن الحالمان میسر شود. خدای سال و ماه و روز و شب قلبم را زیر و رو کن حال...

Continue reading