تابلو کتیبه انتظار فرج

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است تابلو کتیبه انتظار فرج ?انتظار فرج ?رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله ...

Continue reading

تابلو دعای فرج

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

دل‌ِمن مال خودم نیست کفیلی دارد عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد آه ... ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد ...

Continue reading

امام زمان

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد، دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد دل ما خیلی از این بی خبری سوخته است روزها از پی هم میگذرند ما در بی_خبری سیر میکنیم و حیرت آور اینکه ...

Continue reading