لوح آسمانی

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

تابلو دعای فرج

دل‌ِمن مال خودم نیست کفیلی دارد
عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد

آه … ای منتظرانِ فرجش٬ برخیزید
بی گمان این همه تأخیر دلیلی دارد

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط