لوح آسمانی

حق از علی (ع) برآید و علی (ع) بود مع الحق

قاب کاشی هنر دست

دل اگر خداشناسی ، به لبت بگو علی (ع) حق

که حق از علی (ع) برآید و علی (ع) بود مع الحق

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط