لوح آسمانی

و عاشقانه بگویم بهار یعنی تو …

خشت های رنگ شده

و عاشقانه بگویم
بهار
یعنی تو …

بسترسازی‌ خشت‌ها‌ قبل‌ از‌ رنگامیزی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط