اخبار

خالق احدی باتو برابرنکشیده مانند تو صدیقه اطهر نکشیده

قاب کاشی حضرت زهرا صلوات الله علیهما

خالق احدی باتو برابرنکشیده
مانند تو صدیقه اطهر نکشیده

کنگره شعر فاطمی
مجمع‌شاعران‌اهل‌بیت
شهرداری‌تهران‌منطقه۱۸

بازگشت به لیست